Javascript Date Time Picker - Arrow (Date Time 12hr with seconds)

JavaScript Date Time Picker

Arrow (Date Time 12hr with seconds)

12 hour format, with Seconds

1. Date Format : MM-dd-YYYY

onclick="javascript:NewCssCal ('demo1','MMddyyyy','arrow',true,'12',true)"

2. Date Format : dd-MM-YYYY

onclick="javascript:NewCssCal ('demo2','ddMMyyyy','arrow',true,'12',true)"

3. Date Format : YYYY-MM-dd

onclick="javascript:NewCssCal ('demo3','yyyyMMdd','arrow',true,'12',true)"

4. Date Format : MMM-dd-YYYY

onclick="javascript:NewCssCal ('demo4','MMMddyyyy','arrow',true,'12',true)"

5. Date Format : dd-MMM-YYYY

onclick="javascript:NewCssCal ('demo5','ddMMyyyy','arrow',true,'12',true)"

6. Date Format : YYYY-MMM-dd

onclick="javascript:NewCssCal ('demo6','yyyyMMdd','arrow',true,'12',true)"

7. Date Format : dd-MMM-YYYY (only future date)

onclick="javascript:NewCssCal ('demo7','ddMMyyyy','arrow',true,'12',true,'future')"

8. Date Format : YYYY-MMM-dd (only past date)

onclick="javascript:NewCssCal ('demo8','yyyyMMdd','arrow',true,'12',true,'past')"